YGM’LER İÇİN 3 ÖNEMLİ REHBER BİLGİ

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Haki Demirtaş okurlarına YGM Sistemi İçin Rehber Bilgi olması adına 3 ayrı makale kaleme aldı. 

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği (YGM) Mesleği Üzerine Bazı Mülahazalar -1-

“YGM Tarafından Antrepoda Görevlendirilecek Personel”

Ticaret Hukuku bakımından iki tür kişi bulunmaktadır. “Gerçek Kişi” ve “Tüzel kişi”. Tam doğmak ve sağ olmak şartı ön plana çıkarılmak suretiyle, kişinin doğumundan ölümüne kadar hukuk açısından bireyi tanımlayan terime gerçek kişi; birçok kişinin veya malın topluluğundan doğan ve tek bir kişi sayılan oluşumu da Tüzel Kişi olarak tanımlamak mümkündür.

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri, ilgili tebliğinde belirtilen tespit işlemlerini yapan ve sonucunda tespit raporu düzenleyen, Bakanlıkça adına yetki belgesi düzenlenen gerçek kişi veya tüzel kişi ortağı gümrük müşaviri olarak tanımlanmaktadır. Yetkilendirilmiş Gümrük müşavirleri mesleki faaliyetlerini gerçek kişi olarak veya tüzel kişi oluşturarak sürdürebilir.

Diğer yönden, YGM’ler yanlarında “Stajyer çalıştırabilirler” hükmü 11 Ağustos 2020 Tarihli ve 31210 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yürürlükten kaldırılmış olup, GY.nin 575/3.maddesinde de hüküm altına alındığı üzere YGM yanlarında sadece GMY çalıştırılabilmektedir.

YGM Mesleği üzerine bazı mülahazalar konu başlığımızın ilk serisini, şirket tüzel kişiliği altında faaliyet gösteren YGM’ler bakımından, YGM tarafından antrepoda görevlendirilen GMY ’nin aynı tüzel kişi bünyesinde bir başka YGM ile tespit sözleşmesi bulunan bir antrepoda görev yapabilmesinin mümkün bulunmadığına dair Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün, Doğu Marmara Gümrük Ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne muhatap 11.07.2019 tarih ve 45933737 sayılı yazıları oluşturmaktadır.  

ÇALIŞMANIN BÜTÜNÜNÜ BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ…

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği (YGM) Mesleği Üzerine Bazı Mülahazalar -2-

Elleçleme Ve Elleçleme İşlemlerinde YGM’nin Görev Tanımı

“Elleçleme” deyimi, 4458 sayılı Gümrük Kanununun tanımlar başlığını ihtiva eden 3/22. maddesinde; gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemler olarak tanımlanmıştır. Elleçleme işlemleri, eşyanın ticari koşullarının verimli hale getirilmesi amacıyla yapılan ve yönetmelikte belirtilen (63 Nolu Ek) faaliyetlerden müteşekkildir.

Bu yazımızda, elleçleme konusuna ve özellikle YGM’nin elleçleme işlemlerinde işin neresinde olması gerektiğine dair düşüncelerimizi paylaşmaya gayret edeceğiz.

ÇALIŞMANIN BÜTÜNÜNÜ BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ…

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği (YGM) Mesleği Üzerine Bazı Mülahazalar -3-

“Özel Amaçlı Tespit Raporu”  

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri (YGM), tebliğde belirtilen tespit işlemlerini yapan ve sonucunda tespit raporu düzenleyen, bakanlıkça adına yetki belgesi düzenlenen gerçek kişi veya tüzel kişi ortağı gümrük müşaviri olarak tanımlanmaktadır. YGM, yapacağı iş ve işlemleri elektronik ortamda ifa ettiği için tespite ilişkin raporlamanın sistem üzerinde gümrükle irtibatını sağlayacak alt yapının kurulması, tespite ilişkin kodun belirlenmesi ve mevzuat ayağının tahkim edilmesi adına belirlenen tespit kodunun ve tanımlamasının tebliğin 11.maddesine ilave edilmesi gerekmektedir.

Bu yazımızda; YGM tebliğine ilave edilmesi gereken kodların ihtiyaç hasıl oldukça tek tek devreye alınmasından ziyade; mali mevzuatta kullanılmakta olan ve ticari hayatın geniş bir alanına hitap eden “Özel Amaçlı Tespit Raporu” ‘ndan mülhem bir kod numarasının belirlenerek, YGM sistemine (YGMS’ye)  entegre edilmesi hususundaki görüşlerimizi paylaşmaya gayret edeceğiz. 

ÇALIŞMANIN BÜTÜNÜNÜ BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ…